Privacyverklaring

Privacygevoelige gegevens

Bij het Stemmenbureau hechten we waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door het Stemmenbureau dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt om uw project of offerteaanvraag op de juiste manier te kunnen verwerken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

Het verzenden van informatie over onze (nieuwe) diensten en werkwijze.
Het doen van klanttevredenheids- of marktonderzoek
Het uitvoeren van diensten voor uw bedrijf.
U uit te nodigen voor bijeenkomsten.
Indien u geen of slechts beperkt gebruik wilt maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken kan door verzending van een mail met als onderwerp “intrekking toestemming” naar ons algemeen mailadres info@hetstemmenbureau.nl

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacyeisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien wordt verder gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het principe van need to know bij de uitvoering van een dienst te hanteren en alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de wettelijke eisen. Uw documenten worden uitsluitend versleuteld aan u verstuurd. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven. Aan u de keuze. Op de toestemmingsverklaring dient u hiervoor een keuze te maken.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Door middel van het verzenden van een e-mail kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

recht op inzage van uw persoonsgegevens;
recht om verwijdering;
recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
recht op dataportabiliteit.
Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

Verlies van uw persoonsgegevens

Het Stemmenbureau heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Privacy Officer/ FG

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer. De Privacy Officer bij het Stemmenbureau is: Mieke Tangali-Jharap.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kunt u bij ontevredenheid over de afhandeling zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Het Stemmenbureau behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Het Stemmenbureau, Hoofdweg 846b, Hoofddorp